Rada Parafialna, to osoby,  które odpowiedzialne są za różne dziedziny życia w parafii. Wyrażają oni swoje  opinie i sugestie wobec planowanych działań duszpasterskich, włączają się w organizację uroczystości w kościele i służą pomocą ks. Proboszczowi w rozwiązywaniu różnych sytuacji gospodarczych i duszpasterskich. Opinia Rady Parafialnej jest głosem doradczym w sprawach związanych z działalnością parafii.


Spotkania Rady odbywają się kilka razy w roku na w miarę potrzeb.


Do Rady Parafialnej zatwierdzonej przez Ks. Dziekana dn 08.02.2024r należą:
o. Artur Stępień OFM /przewodniczący/
o. Pio Trzeciak OFM /z-ca przewodniczącego/

z wyboru Parafian z dn. 21.01.2024 przedstawiciele 5 rejonów:

Tudryn Antoni

Miś Wiesław

Ciągło Piotr

Nowak Marian

Ilasz Piotr

z wyboru o.Proboszcza:

Zawadzki Michał

Zych Łukasz

Nicpoń Józef

Grzywna Adam

Barda Piotr

 

Normy prawne – Synod Archidiecezji Przemyskiej

Rozdział II: Parafialne rady duszpasterskie
Statut 52
§ 1. Synod przypomina, że jedną z form zaangażowania wiernych świeckich w życie Kościoła są parafialne rady duszpasterskie.
§ 2. W każdej parafii należy ustanowić radę duszpasterską, której sposób powołania, uprawnienia i obowiązki określa jej własny statut nadany przez biskupa diecezjalnego, zamieszczony w Aneksie nr 9.
§ 3. Parafialna rada duszpasterska spełnia funkcję doradczą i nie może reprezentować parafii na zewnątrz.
Statut 53
§ 1. W Archidiecezji Przemyskiej parafialne rady duszpasterskie wypełniają także zadania przewidziane w prawie powszechnym dla rad ekonomicznych.
§ 2. Biorąc pod uwagę lokalne potrzeby parafialna rada duszpasterska może wyłonić różne sekcje dla poszczególnych zadań (ekonomiczną, budowlaną, ds. młodzieży, ds. środków przekazu itp.).
§ 3. Poszczególne miejscowości należące do parafii mogą mieć swoje wyodrębnione sekcje w radzie duszpasterskiej.
Statut 54
§ 1. Zadaniem parafialnej rady duszpasterskiej jest współpraca z proboszczem w realizowaniu wszystkich zadań spoczywających na parafii.
§ 2. Aby członkowie rady mogli skutecznie wypełniać swe zadania proboszcz zapewni im stałą formację eklezjalno – ascetyczną, uwzględniając możliwości stwarzane w tym zakresie przez domy rekolekcyjne.
Statut 55
Skład parafialnej rady duszpasterskiej, powołanej zgodnie z postanowieniami Synodu, należy wpisać do księgi protokołów przechowywanej w kancelarii parafialnej

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Wybrane najważniejsze uchwały  Synodu Archidiecezji Przemyskiej

 1. W ciągu sześciu miesięcy od kanonicznego objęcia parafii proboszcz ma obowiązek powołać Parafialną Radę Duszpasterską lub potwierdzić jej skład dotychczasowy.
 • 2. Rada duszpasterska w parafii jest płaszczyzną dialogu, współpracy i współodpowiedzialności za Kościół.
 • 3. W skład rady wchodzą z urzędu:
  – proboszcz, jako jej przewodniczący,
  – wikariusz
  – katecheci
  – pracownicy parafii (kościelny, organista)
 • 4. Do rady powinni być powołani przedstawiciele całej wspólnoty parafialnej, członkowie stowarzyszeń i ruchów, w miarę możliwości z uwzględnieniem stanów, zawodów, wieku oraz terytorium parafii.
 • 6. Rada powinna liczyć, w zależności od wielkości parafii, dziesięć do trzydziestu osób. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tej zasady.
 • 7. Dla zapewnienia reprezentatywności oraz aktywnej roli wszystkich wiernych w parafii postanawia się, aby połowę składu rady (nie licząc członków wchodzących z urzędu) wyznaczyła wspólnota parafialna na drodze wyboru, połowę zaś wyznacza proboszcz, po konsultacji ze swoimi współpracownikami. Wybrani do rady wymagają akceptacji proboszcza.
 • 8. Powołani członkowie parafialnej rady duszpasterskiej mogą otrzymać nominację, którą podpisuje proboszcz.
 • 9. Inną formą powołania jest odczytanie składu rady w ogłoszeniach parafialnych, po wpisaniu nazwisk do księgi stowarzyszeń i grup apostolskich, która przedstawia się biskupowi podczas wizytacji.
 • 10. Nominacje wystawia się w następującym brzmieniu:

Na mocy uchwał Synodu Archidiecezji Przemyskiej zatwierdzonych 1 stycznia 2000 roku, niniejszym powołuje Panią (Pana) ………………… na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej parafii ……………………………. w dekanacie …………………………
Życzę obfitego błogosławieństwa Bożego w pełnieniu tych obowiązków.

 1. Ustalony przez proboszcza skład rady zatwierdza dziekan na pierwszym jej posiedzeniu. Dla parafii dziekańskich jednostką nadrzędną jest archiprezbiter, dla parafii archiprezbitera ordynariusz miejsca.
 • 12. Podczas inaugurującego posiedzenia członkowie rady składają przyrzeczenie według następującej formuły:

Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej parafii ……………………. będę spełniał(a) według najlepszej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego.
Tak mi dopomóż Bóg!
Przyrzeczenie to wypowiada się, dotykając ręką księgi Ewangelii, a na zakończenie całując księgę.

 • 13. Kadencja rady trwa pięć lat. Na rozwiązanie rady przed upływem kadencji proboszcz musi uzyskać, pod rygorem nieważności aktu, pisemną zgodę biskupa diecezjalnego.
 • 14. Gdy członek rady nie może owocnie wypełniać swoich zadań, proboszcz może zachęcić go do rezygnacji. W okolicznościach nadzwyczajnych proboszcz może odwołać członka rady przed upływem kadencji, po uzyskaniu pisemnej zgody dziekana.
 • 15. W wyjątkowych sytuacjach biskup diecezjalny może zalecić rozwiązanie rady i powołanie jej w nowym składzie.
 • 16. Członkowie rady mogą być powoływani na kolejne kadencje.
 • 17. Zaleca się uzupełnienie składu rady podczas trwania kadencji, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zawsze jednak musi być zachowana proporcja ustalona w § 7.
 • 18. Uprawnienia parafialnej rady duszpasterskiej wygasają z dniem objęcia kanonicznego parafii przez nowego proboszcza.
 • 19. Posiedzenia rady duszpasterskiej winny się odbywać przynajmniej dwa razy w roku(np. luty, wrzesień), ze względu na potrzebę zaprogramowania działań i przyjęcia sprawozdania z ich przebiegu.
 • 20. Każdemu posiedzeniu rady przewodniczy proboszcz, lub w wyjątkowych wypadkach wikariusz na podstawie specjalnego upoważnienia proboszcza.
 • 21. Proboszcz, w porozumieniu ze swoimi współpracownikami oraz niektórymi członkami rady, ustala termin spotkania oraz porządek obrad, w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski.
 • 22. Wszyscy członkowie powinni być powiadomieni o posiedzeniu rady przynajmniej na tydzień przed terminem.
 • 23. Na pierwszym posiedzeniu rady wybiera się sekretarza, który prowadzi księgę protokołów przechowywaną w kancelarii parafialnej. Księgę te przedstawia się podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej.
 • 25. Kwestie wątpliwe mogą być poddane głosowaniu rady. We wszystkich sprawach personalnych, np. zatrudnienie lub zwolnienie pracowników kościelnych, itp., głosowanie jest tajne.
 • 26. Na posiedzeniu rady winny być omawiane wszystkie istotne decyzje, dotyczące życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i gospodarczym.
 • 27. Głosowanie wskazuje na myśl i wole większości, której proboszcz, bez poważnej przyczyny, nie powinien lekceważyć, ale ze względu na doradczy charakter rady uchwały nie wiążą proboszcza w podejmowaniu decyzji.
 • 29. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniu rady może być powodem odwołania członka z jej składu.