Rada Duszpasterska, to osoby,  które odpowiedzialne są za różne dziedziny życia w parafii. Wyrażają oni swoje  opinie i sugestie wobec planowanych działań duszpasterskich, włączają się w organizację uroczystości w kościele i służą pomocą ks. Proboszczowi w rozwiązywaniu różnych sytuacji gospodarczych i duszpasterskich.


Spotkania Rady odbywają się kilka razy w roku na w miarę potrzeb.


Do Rady Duszpasterskiej należą:
o. Sadok Strąkowski OFM /przewodniczący/
o. Artur Stępień OFM /z-ca przewodniczącego/
Michał Zawadzki /prezes/
Marek Baj
Andrzej Chojnacki
Stanisław Fil
Alfred Miazga
Wiesław Miś
Józef Nicpoń
Alfred Ryczkowski
Bogdan Tudryn
Henryk Zawadzki
Piotr Zygmunt